پنجشنبه 5 مهر 1397 حضور کارکنان کتابخانه های عمومی در مراسم گلباران مزار شهداء
.   
1397/7/5 پنجشنبه
mpl_05.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه
mpl_09.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه
mpl_12.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه

mpl_02.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه
.   
1397/7/5 پنجشنبه
mpl_10.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه
mpl_14.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه

mpl_03.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه
mpl_07.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه
.   
1397/7/5 پنجشنبه
mpl_15.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه

mpl_04.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه
mpl_08.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه
mpl_13.JPG   
1397/7/5 پنجشنبه

 
تعداد بازديد اين صفحه: 286